Homestead High School

Homestead High School

 

Homestead High School, Cupertino California

President: Shriya Ghosh

Vice President: Aarti Shah

Email: ghosh.shriya@gmail.com